algemene voorwaarden

Bij een bestelling gaat de koper akkoord met de onderstaande voorwaarden.

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Studio Schatkist, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden of kun je deze onderaan deze pagina downloaden in PDF.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat jij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Studio Schatkist worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Studio Schatkist ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van jouw bestelling door Studio Schatkist. Studio Schatkist is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Studio Schatkist dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2. Prijzen/Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Studio Schatkist zijn vrijblijvend en Studio Schatkist behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.

3. Retourzendingen

3.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd. Het door jou reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij Studio Schatkist worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten zijn voor jouw rekening.

Uitzondering hierop zijn de artikelen die op bestelling worden gemaakt. Deze kunnen niet worden geretourneerd.

3.2 Je bent verplicht te controleren of de bij jou thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 14 kalenderdagen melden per e-mail aan Studio Schatkist onder vermelding van het factuurnummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Studio Schatkist zal het artikel vervangen of jouw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat jij het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

3.3 In het uitzonderlijke geval dat jou een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Studio Schatkist zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Studio Schatkist neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

3.4 Indien jij iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
- Stuur het ingevulde herroepingsformulier naar info@studioschatkist.nl
- Het herroepingsformulier kun je vinden onder het kopje `Informatie` -> `Retourneren & herroeping`.
- Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
- Verstuur de producten terug in luchtkussenenvelop, brievenbusdoos of bij pakketpost in een gewone doos.
- Kosten van de retourzending zijn voor rekening van jou. Bij het terugsturen van de volledige bestelling krijg jij het volledige bedrag teruggestort inclusief verzendkosten en exclusief retourkosten.
- Vermeld jouw bank- of girorekeningnummer

3.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.

3.6 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van jou.

4. Betalingen

De betaling kan via `iDeal`, `Bancontact`, via `factuur` of je kan betalen bij afhalen.

5. Levering

De door Studio Schatkist opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft jou geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 14 dagen door Studio Schatkist worden teruggestort.

6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien jij al hetgeen jou op grond van enige overeenkomst aan Studio Schatkist verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op jou over.

7. Garantie

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Studio Schatkist in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilt of repareert. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat jij de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

8. Elektronische communicatie en bewijs

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Studio Schatkist (dan wel door jouw ingeschakelde derden), is Studio Schatkist niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Studio Schatkist.

8.2 De administratie van Studio Schatkist geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met jou in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Studio Schatkist in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Studio Schatkist gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Studio Schatkist kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Studio Schatkist in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Studio Schatkist vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2 Studio Schatkist is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12. Privacybeleid

12.1 Door het accepteren van deze Voorwaarden accepteer je ook ons Privacybeleid. Deze is te vinden in de footer van de website.

Versie 05-2019
Studio Schatkist(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 www.wholesale-studioschatkist.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel